Koolitusleping B kategooria (e-õppe)

KOOLITUSLEPING

Käesolev Leping on sõlmitud Tallinnas  ……………………… 202… a.

MG AUTOKOOL, registrikood 11056831 (Haridusministeeriumi koolituslitsents nr. 6368 HTM),
aadressiga Pirni 5, Tallinn 10617, keda esindab juhataja Tatjana Varakuta, edaspidi nimetatud “Autokool”
ja ………………………………………………………………………., edaspidi nimetatud “Õpilane”, kellest igaüht nimetatakse käesolevas Lepingus edaspidi Pool ning kõiki koos Pooled, sõlmisid käesoleva Lepingu (edaspidi Leping) ning leppisid kokku alljärgnevas:

1. Üldsätted

1.1. Koolituslepingu objektiks on koolitusteenuse osutamine mille aluseks on B kategooria mootorsõidukijuhtide ettevalmistus.

2. Registreerimine

2.1. Registreerimiseks on vaja:
•  pass  või ID-kaart.
•  2 värvifotot suurusega 3,5×4,5 cm.
•  Tervisetõend. Saab teha igas meditsiinilises asutuses või Autokoolis määratud kuupäeval (autokoolis vormistatud tervisetõendi maksumus on 25 €).

3. Õppeprogramm

3.1. Vastavalt 26.07.2011 a. vastuvõetud määrusele nr. 60 («Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad»), koolitus kestab vähemalt 4 nädalat.
3.2. Õppeetapp Esmaõppe algaste koolitus näeb ette teooria ja praktika õppetunde järgmises mahus:
•  teooria – 25 tunni kestvusega 45 min
•  sõit – 28 tunni kestvusega 45 min.
Praktiline õppetöö (ehk sõiduõpe) toimub iga õpilasega individuaalselt graafiku alusel.
Sõidutundide kohta peetakse arvestust õpilase õpingukaardil, kuhu märgitakse: sõidutunni toimumise kuupäev; tunni kestus; tunni teema. Nende andmete õigsust kinnitavad Õpilane ja õpetaja oma allkirjadega.
3.3. Õppeetap Pimeda aja sõiduki juhtimine toimub linnast väljas pimedal ajal muuks liikluseks suletud territooriumil. Kui sel aastaajal pimedat aega pole, viiakse läbi spetsiaalsel simulaatoril  («Simulaator OÜ», Mustamäe tee 4). Programm näeb ette teooria ja praktika õppetunde järgmises mahus:
•  teooria – 1 tund kestvusega 45 min
•  praktika – 1 tund kestvusega 45 min.
3.4. Õppeetapi Algastme libedasõidu koolitus viiakse läbi spetsiaalsel libeda kattega platsil.
Programm näeb ette teooria ja praktika õppetunde järgmises mahus:
•  teooria – 2 tunni kestvusega 45 min
•  praktika – 1 tund kestvusega 45 min.

4. Koolituse tingimused

4.1.  Õpilane saab kasutada internetikeskkond aadressil www.teooria.ee 3 kuud. Edaspidi on võimalus iseseisvalt oma kontot pikendada õpilase keskkonnas (3 päeva – 4 €, 3 nädalat – 14 €, 3 kuud – 24 €).
4.2. Õpilane kohustub õppima iseseisvalt läbitud materjali ja lahendama teste.
4.3. Kui Õpilane mingil põhjusel ei saa tulla sõidutundi kokkulepitud ajal, tuleb sellest õpetajale vähemalt 24 h ette teatada. Vastasel juhul antud sõidutund annuleeritakse.
4.4. Õpilane peab läbima esmaabialase väljaõppe.
Autokool pakub oma õpilastele võimalust läbida esmaabikursust firmas Correctio Medical Centre OÜ.
Kursuste maksumus on 40 €.
Teise ettevõtte väljastatud esmaabitunnistus võetakse vastu vaid juhul, kui see tunnistus on väljastatud enne käesoleva lepingu sõlmimist.
4.5. Sõiduoskust hinnatakse «Hinnetelehele» märgitud hinnete alusel. Kui õpilane on nende hinnetega nõus, kinnitab ta seda oma allkirjaga ning selle alusel saab autokooli tunnistuse, mis annab õiguse minna riiklikule eksamile Maanteeametisse.
4.6. Läbitud teooriakursuse kokkuvõttev hindamine toimub meie koolituspartneri Liikluslab OÜ (www.liikluslab.ee) poolt pakutava internetikeskkonna õppetulemuste alusel. E-õppekeskkonnas saab õpilane lahendada teooria teste ja see on õpilasele avatud kolmeks kuuks tasuta.

5. Autokooli õigused ja kohustused

5.1. Autokool lähtub õpetamisel MG Autokooli õppekavast ja valdkonda reguleerivast seadusandlusest.
5.2. Autokool on kohustatud registreerima  õpilast  Liiklusregistris  ja tagama õpilasele kvaliteetse teoreetilise ja praktilise koolituse ettevalmistust vastavalt 29.01.2020.a. autokooliga kinnitatud õppekavale.

6. Õpilase õigused ja kohustused

6.1. Õpilane kohustub õppima iseseisvalt läbitud materjali ja lahendama teste.
6.2. Õpilane on kohustatud õigeaeglaselt maksma õpetamise eest.
6.3. Õpilasel peab sõidutunnis olema kaasas sõidukaart.
6.4. Kui Õpilane ei ole autokooli lõpetanud 6 (kuue) kuu jooksul ja ei ole esitanud koolile taotlust õppetöö pikendamiseks, siis õppemaksu ei tagastata.

7. Tasumise suurus ja kord

7.1. Põhilise esmase väljaõppe teoreetilise osa hind on 140 €. On võimalik tasuda kahes osas sularahas Autokooli kassasse või Autokooli arvelduskontole.
Maksetehingut sooritades märkige järgmiselt:
•  saaja – MG Autokool
•  a/a – EE327700771002597248
•  selgitus – nimi ja perekonnanimi, autokooli õppemaks.
Esimene sissemakse – 80 € peab olema tehtud 7 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
Teine sissemakse – 60 € peab olema tehtud 45 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.
7.2. Praktiline osa (28 sõidutundi kestvusega 45 min) maksab 616 €. Sõidutundide eest makstakse sõiduõpetajale, kellel on autokooliga sõlmitud teenust osutav Leping. On võimalik tasuda osade kaupa sularahas või arvelduskontole.
7.3. Õppeetappi Pimeda ajal sõiduki juhtimine maksumus on 50 €  (manuaalkäigukastiga auto) või 60 € (automaatkäigukastiga auto). Koolituse eest peab olema tasutud 3 päeva enne sõidutundi simulaatoril.
7.4. Õppeetappi Algastme libedasõidu koolitus maksumus on 80 € (manuaalkäigukastiga auto) või 90 € (automaatkäigukastiga auto). Koolituse eest peab olema tasutud 3 päeva enne sõidutundi.
7.5. Seoses bensiini hinna kallinemisega  jätab Autokool endale õiguse hindasid muuta.

8. Lepingu muutmine

8.1. Käesolevat Lepingut võib muuta Poolte kokkuleppel. Kõik käesoleva Lepingu muudatused jõustuvad Poolte poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
8.2. Õpilane võib oma lepingu autokooliga lõpetada, esitades vastava avalduse, ning saada kätte oma dokumendid, et minna teise autokooli.
Kui lepingu lõpetamise avaldus on esitatud 2 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist, maksab dokumentide ettevalmistamine 20 eurot.
Kui lepingu sõlmimisest on möödas rohkem kui 2 kuud, maksab dokumentide vormistamine 35 eurot.
Autokoolil on õigus lõpetada leping ühepoolselt, kui
– õpilane tuli tundi alko- või narkojoobes
– õpilane pole likvideerinud võlgnevust kursuse eest 21 päeva jooksul alates lepingus märgitud meiliaadressile sellekohase meeldetuletuse saatmisest.

9. Lepingu kehtivus

9.1. Käesolev Leping jõustub selle allkirjastamisest Poolte poolt ning kehtib kuni sellest tulenevate kohustuste täitmiseni.

10. Muud tingimused

10.1. Poolte vahel Lepingust tulenevad vaidlused ja erimeelsusi lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused läbivaatamisele Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras kostja elu- või asukoha järgses kohtus.
10.2. Käesolev Leping on koostatud eesti keeles 2 (kahes) identset võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks eksemplar antakse Autokoolile ja teine Õpilasele.

Poolte andmed:

MG Autokool                                                                       Õpilane

error: Content is protected !!